Faaliyet Alanımız

Dernek yurtiçi ve yurtdışında;

Her türlü tabii afetler, deprem, sel, kıtlık ve benzeri felaketler ile her türlü savaş vb. sebeplerle mağdur olmuş, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mülteci durumuna düşmüş, yaralanmış, sakat kalmış, hastalanmış, yolda kalmış, aç ya da açıkta kalmış, evlerini ve yurtlarını kaybetmiş, korumasız kalmış afetzedeler ile zulme uğramış ve her türlü yardıma muhtaç insanlara yardım eder.

Kimsesiz ve korunmaya muhtaçlara, dul ve yetimlere, şehit yakınlarına, eğitime ihtiyacı olan gençlere, sağlık yardımına muhtaçlara, engellilere yardım götürür, bu insanları yurtdışından ülkemize getirip barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, her türlü ayni ve nakdi yardım yapar, bedelli ya da bedelsiz barınma vb. ihtiyaçlarını karşılar.

Huzurevi, barınma evi, sığınma evi, yetimhaneler, rehabilitasyon merkezleri, laboratuar, hastane, klinik, dispanser, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kütüphaneler, kültür merkezleri açar, yurtlar, spor tesisleri, pansiyonlar, dinlenme amaçlı tesisler, çadır kentler, barınma yerleri, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve derneğin amacını gerçekleştirmek üzere her türlü tesisleri kurar, işletir veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Anaokulları, orta dereceli okullar, kolejler, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar, dil merkezleri kurabilir ve işletebilir.

Faaliyet konusu ve amaçları çerçevesinde her türlü ayni ve nakdi yardım alır, mevzuat çerçevesinde yardım toplar, alınan ve toplanan yardımları dağıtır, yardım konusu işin ve amacın niteliği gereği toplanan yardımların yurtiçi ve yurtdışındaki muhtaç kimselere ulaştırır, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.

Ayni ve nakdi olarak her türlü kurban bağışını kabul eder, yurtiçinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar. Kurban bedellerini yurtdışına kendisi götürebilir ve diğer ülkelerdeki STK lar ile işbirliği yapabilir.

Taşınmaz mal satın alır, bağış kabul eder, bina veya tesisler inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda tasarruf eder, gelir sağlamak amacıyla işletir. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, bedelli veya bedelsiz, başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devredebilir. Derneğin araç, gereç, bina tesis, arsa taşınır taşınmaz her türlü mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, bu tür kuruluşlara ortak olabilir, bu amaçla her türlü ticari, sınai, zirai faaliyette bulunabilir.
Yardım Toplama Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür.
Yardımlaşma sandığı kurabilir ve çalıştırabilir.

Mevzuat dâhilinde her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (İlköğretim, Kolej, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitü, Kurs, Yurt, Kütüphane, Bilimsel Araştırma-Geliştirme ve Dokümantasyon Merkezleri, müze, arşiv) sosyal, kültürel ve spor tesis ve merkezleri açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır. Gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.
Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

Amaç ve faaliyeti çerçevesinde ihtiyaç sahiplerini tanıtmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla yurtiçi ve dışında sesli ve görüntülü yayınlar yapar, basın açıklamalarında bulunur. Yapılan yardım kampanyaları ile ilgili sesli ve görüntülü programlar düzenler.

Tanıtım ve teşvik amaçlı fuarlar, sempozyumlar, paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, spor organizasyonları, müzayedeler organize eder. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler. Anma geceleri ve konserler organize eder. Dünyadaki medya kuruluşları ile işbirliği yapar, yurt içi ve yurtdışı telefon operatörleri ile kampanyalar yapar.

Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt içinde ve dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt içinde ve dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Yurt içinde veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren; dernek, vakıf vb. kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde onları destekler veya destek alır. Federasyon, konfederasyon, platform, birlik, üst kuruluş kurar. Birliklere, üst kuruluşlara, platformlara üye olur.

Yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel kuruluşlar, ajanslar, birlikler, üniversiteler, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar.

Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) nezdinde işbirliği ve çalışmaları yürütür.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sosyal yardım, insani yardım, yardımlaşma ve dayanışma, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.